Terms & Conditions

เว็บไซต์ YimDeal เป็นแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยบริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนในการการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน ความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญต่อบริษัทฯ อย่างมาก และบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้โดยสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิก

บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ หรือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ทำกับท่านเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น 

ท่านสามารถเยี่ยมชมและเปิดดูแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางบริษัทฯ ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือเปิดดู ตัวตนของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่ทราบถึงตัวตนของท่าน ยกเว้นท่านกรอกข้อมูล/ลงทะเบียน/สมัคร ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เท่านั้น

 

 • การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปใด ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้

เมื่อท่านกรอกข้อมูล/ลงทะเบียน/สมัคร ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ ในช่องทางอื่น บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ-สกุล เพศ วันเกิด
 2. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประชาชน อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 3. ข้อมูลเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ  การเชื่อมต่อ ประเภท และเวอร์ชั่นของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อต่อ การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม
 4. ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ 
 5. ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และบริการอื่นๆ
 6. ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทฯ และบุคคลภายนอกของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านและกิจกรรมของท่านที่อยู่บนและไม่อยู่บนแพลตฟอร์ม YimDeal จากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลจากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนที่ร่วมกันเสนอบริการและ/หรือรายการส่งเสริมการขาย หรือจากผู้โฆษณาเกี่ยวกับประสบการณ์หรือการติดต่อของท่านกับพวกเขา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงแก่ทางบริษัทฯ หรือตัวแทนบริษัทที่ได้รับอนุญาต หากท่านให้ข้อมูลของบุคคลอื่น บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับอนุญาตจากจากบุคคลนั้นๆ แล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นกับทางบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้อนุญาตจากเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใด ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

หากท่านให้ข้อมูลกับทางบริษัทฯ ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน หรือท่านใช้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโซเชียลมีเดียของ YimDeal บริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 

 • การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จัดเก็บจะนำไปใช้โดยบริษัท หรือแบ่งปัน หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และผู้ให้บริการและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอก) เพื่อจุดประสงค์ทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้ 

 1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ การเข้าถึงแพลตฟอร์มรวมถึงการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทต่างๆ 
 2. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบริการที่ผ่านแพลตฟอร์ม YimDeal
 3. เพื่อแจ้งสถานะเกี่ยวกับบริการที่ผ่านแพลตฟอร์ม YimDeal
 4. เพื่อตรวจสอบข้อมูล เนื้อหา และพัฒนาการใช้งานแพลตฟอร์ม YimDeal
 5. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม YimDeal
 6. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ YimDeal
 7. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านเมื่อใช้บริการแพลตฟอร์ม YimDeal
 8. เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ

*ท่านสามารถยกเลิกบริการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ได้ตลอดระยะเวลา

บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากมีเหตุผลอันควรเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใดๆ

บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หรือ บริษัทฯ ในเครือเพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การดำเนินการของท่านสำเร็จลุล่วง เพื่อทำการตลาดและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฎหมายและคำร้องขอตามที่ทางบริษัทฯ เห็นสมควร ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่า บรรดาบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย หรือการกระทำที่เป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่ข้อมูลของท่านยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 

 • สิทธิของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

หากบริษัทฯ มีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการจัดการ ทั้งด้วยความสมัครใจหรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของรัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนของรัฐ ท่านยอมรับและยืนยันว่าท่านจะไม่ทำการฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อทางบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 • การเพิกถอนความยินยอม

ท่านอาจแจ้งเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ใดๆ หรือในลักษณะที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา หรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยติดต่อบริษัทผ่านทาง suppport@yimdeal.com

โปรดทราบว่าหากท่านแจ้งเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์หรือในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้น หรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นๆ แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่านอีกต่อไป และบริษัทฯ จะไม่รับผิดในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการสินค้าหรือการบริการของบริษัทแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว 

 

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้ หรือมีข้อสงสัยในวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้ใช้หรือได้เปิดเผยโดยทางบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อผ่านทาง suppport@yimdeal.com เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินตามคำขอของท่านอาจมีความจำเป็นในการขอข้อมูลเพิ่มเติมตามคำขอของท่าน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกบันทึกไว้

บริษัทฯ จะตอบกลับตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทฯ ไม่ตอบกลับคำขอของท่านภายใน สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ท่านส่งคำขอ บริษัทฯ จะเเจ้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือทำการแก้ไขตามคำขอของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งท่านให้ทราบถึงสาเหตุที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ (เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับบริษัทฯ)

 

 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ นำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย บริษัทฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:

 1.  การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 2. บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ทำลายข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อไม่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป

หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดย YimDeal กรุณาติดต่อผ่านทาง suppport@yimdeal.com

 

 • การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อาจจะใช้คุ้กกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือให้ท่านสามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น

เมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มของ YimDeal เซอร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลที่เบราเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง: 

 • ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
 • ประเภทของเบราว์เซอร์
 • เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของบริษัทฯ
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้าชมบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
 • เวลาที่ใช้ในการชมหน้าเว็บนั้น ๆ
 • ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแพลตฟอร์ม และการให้บริการ

คุ้กกี้ เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก โดยทั่วไปประกอบด้วยชุดตัวอักษรและชุดตัวเลข ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือดูข้อความใด ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทฯ สามารถจดจำอุปกรณ์และเบราว์เซอร์เป็นการเฉพาะเจาะจง และช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และทำให้ทางบริษัทฯ สามารถจัดทำบริการและแพลตฟอร์ม ให้มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น 

เว็บบีคอนส์ คือ ภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของบริษัทฯ  โดยจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บ เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น 

 

 • ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

สำหรับผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการให้ข้อมูลกับทางบริษัทฯ หากท่านผู้เยาว์ได้ให้ข้อมูลกับทางบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านยินยอมและยอมรับว่าทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการให้ข้อมูล

 

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของบริษัท