โปรดกรอกข้อมูลเพื่อสมัครรถแลกเงิน

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อสมัครรถแลกเงิน ไม่โอนเล่มทะเบียน

รถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ ให้วงเงินสูง ดอกต่ำ อนุมัติไว บริการถึงที่ แถมมีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายด้วย

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

รถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ ไม่โอนเล่มทะเบียน

รับเงินเร็วภายใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบ)

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.55% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี วงเงินสูง

*เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด และนำส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

ข้าพเจ้ารับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารทหารไทยธนชาต www.ttbbank.com/th/policy/privacy


หมายเหตุ
• ลูกค้าสามารถทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคารทหารไทยธนชาต www.ttbbank.com/th/policy/privacy
• ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล dpo@ttbbank.com
• ธนาคารจะเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นเวลา 10 ปี หลังจากลูกค้าเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่

ตารางดอกเบี้ยเช่าซื้อรถแลกเงินแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี)
ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

รถเก๋ง

ปีจดทะเบียน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี

(Flat Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ย ทีแท้จริงต่อปี*

(Effective Interest Rate)

2018 – 2023 3.18% – 10.55% 5.93% – 15.00%
2013 – 2017 4.05% – 11.55% 7.45% – 15.00%
2008 – 2012 4.80% – 12.30% 8.72% – 15.00%

 

รถกระบะ / รถตู้

ปีจดทะเบียน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี

(Flat Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ย ทีแท้จริงต่อปี*

(Effective Interest Rate)

2018 – 2023 3.18% – 11.05% 5.93% – 15.00%
2013 – 2017 4.55% – 12.55% 8.30%- 15.00%
2008 – 2012 5.55% – 12.55% 9.98% – 15.00%


หมายเหตุ

  1. ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคํานวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยรับรู้รายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method) และให้ส่วนลดสําหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ กรณีผู้เช่าซื้อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อน ชําระเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคํานวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกําหนด มาตรฐานบัญชีฯ กําหนด
  2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับยอดจัดเช่าซื้อ, ระยะเวลาการผ่อนชําระ, ประเภทและรุ่นของรถ และปีจดทะเบียน
  3. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี” คํานวณจากระยะเวลาการผ่อนชําระ 72 งวด
  4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
  5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ธนาคารเรียกเก็บสําหรับธุรกิจเช่าซื้อ 
  6. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

 

ตารางดอกเบี้ยเช่าซื้อรถแลกเงินแบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

ปีจดทะเบียน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

(Effective Interest Rate)

กรณีปกติ

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

(Effective Interest Rate)

กรณีผิดเงื่อนไข หรือผิดนัดผิดสัญญา

2017 – 2023 12.00% – 18.00% 12.00% – 23.00%
2014 – 2016 13.00% – 18.00% 13.00% – 23.00%

 

หมายเหตุ

  1. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการผ่อนชําระ และปีจดทะเบียน 
  2. ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอสินเชื่อ
  3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ธนาคารเรียกเก็บสําหรับธุรกิจ สินเชื่อรถแลกเงินแบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
  4. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

เลือกสินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ แบบที่เหมาะกับคุณ

1) เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด และนำส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
2) วงเงินกู้สูงสุด 120% ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้า และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
3) ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลูกค้าที่เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4) โปะได้ หมายถึง การจ่ายเงินเกินจากค่างวดที่กำหนด เงินส่วนที่เกินดังกล่าว จะถูกนำไปตัดเงินต้นทั้งจำนวน ทำให้เงินต้นลดลง ส่งผลให้ในเดือนถัดไป ดอกเบี้ยจ่ายจะลดลง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900